Termékek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 

1. A SZERZŐDÉSES KAPCSOLAT

1.1 A Főnix-Irodaszer Kft. értékesítései és szállításai a szerződő felek eltérő írásos megállapodásának hiányában kizárólag az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel történnek, amelyek legkésőbb a vevő regisztrációját követő megrendelésével a vevő által elfogadottnak minősülnek, a szerződés részévé válnak abban az esetben is, ha a vevő a megrendelései vonatkozásában esetlegesen saját általános szerződés feltételekkel rendelkezik.

1.2 Az előbbiek alapján létrejött szerződés módosítására kizárólag írásban, a felek közös megegyezése alapján kerülhet sor.

1.3 A vevő a regisztrációját követő megrendelésével a jelen ÁSZF-ben szabályozott feltételekkel vállalja, hogy a megrendelt árut átveszi és a Főnix-Irodaszer Kft. által közölt árjegyzék szerinti vételárat az előírt fizetési határidőben maradéktalanul kifizeti.

 

2. REGISZTRÁCIÓ, FIZETÉSI FELTÉTELEK

2.1 A regisztrációjával egyidejűleg kitöltött nyilatkozatával vevő hozzájárul ahhoz, hogy személyes és céges adatait a Főnix-Irodaszer Kft. a szerződéses kapcsolat során, annak érdekében felhasználja és kezelje, illetőleg azokat a Főnix-Irodaszer Kft. a nyilvántartásaiban tárolja és harmadik félnek nem továbbítja. Az adatok harmadik félnek történő átadására kizárólag a vevő előzetesen megtett, határozott beleegyezése után kerülhet sor. A vevő továbbá a regisztrációjával egyidejűleg kitöltött nyilatkozatát követő megrendelésével a jelen ÁSZF alapján kinyilvánítja azon igényét, hogy a Főnix-Irodaszer Kft. a részére postai vagy elektronikus úton reklám és marketing ajánlatokat küldjön. A vevő jogosult jelen ÁSZF alapján bármikor visszavonni előbbi igényét, a reklám és marketing anyagok részére való megküldésének korlátozására vagy tiltására vonatkozó írásbeli nyilatkozatának a Főnix-Irodaszer Kft-hez történő eljuttatásával.

2.2 A szerződéses kapcsolat során a fizetés napjának minden esetben az a nap minősül, amikor az áru ellenértéke a Főnix-Irodaszer Kft. folyószámláján megjelenik. A késedelmesen beérkező fizetések után a Főnix-Irodaszer Kft. a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel késedelmi kamatként. A számla egy részére vonatkozó kifogás nem jogosítja a vevőt a számla kifogással nem érintett részei kifizetésének megtagadására. A megrendelt áru ellenértékének esetlegesen részletekben történő teljesítésére kizárólag a Főnix-Irodaszer Kft. külön, írásos hozzájárulása esetén kerülhet sor.

 

3. A MEGRENDELÉS MÓDJA

3.1A vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Főnix-Irodaszer Kft. felé telefonon, interneten, és e-mailen keresztül kizárólag a Főnix-Irodaszer Kft. általi regisztrációját követően adhatja le megrendelését. A vevő nem elektronikus úton leadott megrendelése önmagában nem keletkeztet teljesítési kötelezettséget a Főnix-Irodaszer Kft. részéről, azonban a Főnix-Irodaszer Kft. által e-mailen vagy postai küldeményként megküldött rendelés visszaigazolás a szerződést érvényesen létrehozza a felek között. A rendelés visszaigazolás kiadása az áru szállításának nem előfeltétele, az áru átvételével a rendelés visszaigazolás kiadásának elmulasztása esetén is a szerződés a Főnix-Irodaszer  Kft. és a vevő között érvényesen létrejön. A vevő által elektronikus úton leadott megrendelés esetén a Főnix-Irodaszer  Kft. elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolást küld. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 72 órán belül nem érkezik meg a vevőhöz, úgy a vevő ajánlati kötöttsége megszűnik.

3.2  A fentiek szerint létrejött szerződés, írásbeli szerződésnek minősül, amely a Főnix-Irodaszer  Kft. által hetente iktatásra kerül. Az előbbiek szerint létrejött szerződés iratanyagát a Főnix-Irodaszer  Kft. a székhelyén egy évig megőrzi.

3.3  A vevő tudomásul veszi, hogy a Főnix-Irodaszer Kft. az árlistájában szereplő termékek csomagolási egységeit nem bontja meg.

3.4 Avevő ismeri és elfogadja az interneten történő vásárlás kockázatait, amelyre tekintettel internetes vásárlás esetén a Főnix-Irodaszer Kft-t különösen nem terheli felelősség " az internetes hálózat bármilyen, a webáruház működését és a vevő vásárlását akadályozó működési hibája; " az internetes megrendelés küldése vagy a rendelés visszaigazolásának fogadása során nem a szolgáltatótól származó bármely adat érkezése; " bármely vételi eszközben történő bármilyen meghibásodása; " a vásárlás folyamatában alkalmazott bármely szoftver nem megfelelő működése; " a szolgáltató hálózatban fellépő bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei tekintetében.

 

4. A SZÁLLÍTÁS MÓDJA, TELJESÍTÉSE

4.1 A megrendelt áru szállítása a megrendelésben megadott címre történik. Az árunak az egyeztetett időpontban történő átvételéről a vevő köteles a saját felelősségére gondoskodni. Amennyiben a szállítás időpontja nem megfelelő a vevő számára, úgy köteles a megrendelés kiszállítását megelőző 24 órán belül a Főnix-Irodaszer Kft. részére értesítést küldeni. Amennyiben az áru kiszállítása eredménytelen, úgy az áru következő alkalommal történő kiszállításának költségei a vevőt terhelik, aki köteles azt az áru ellenértékének megfizetésével egyidejűleg kiegyenlíteni.

4.2 Szállítási díjak:

25 000 Ft + Áfa rendeléses összeg alatt a szállítási költség 1000 Ft + Áfa.

25 000 Ft + Áfa rendeléses összeg felett a kiszállítás díjmentes.

Terítőjárat útvonalán (Szeged és környéke) minimális rendelés leadás esetén is díjmentes a kiszállítás.

Expressz szállítás: munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között leadott megrendeléseket Szegeden a megrendeléstől számított 3 órán belül szállítjuk, felár ellenében.

4.3 Az árut a Főnix-Irodaszer Kft. szállítmányozó partnerei munkanapokon szállítják ki. Postai úton, utánvéttel történő szállítás esetén az utánvét díja a vevőt terheli.

4.4 Az áruátvételkor a vevő képviselője útján köteles meggyőződni az áru mennyiségi, minőségi meglétéről, illetve a csomagolás épségéről és ezt tényt a kísérőokmányokon aláírásával igazolja.

4.5 Az áru kísérő okmányán egyik fél sem jogosult javítást végezni.

4.6 A vevő jogosult az árut a Főnix-Irodaszer Kft. költségén visszaküldeni, és a fizetést megtagadni, az alább felsorolt esetekben: " az áru minősége, mennyisége vagy csomagolása nem megfelelő; " az árucikk nem lett megrendelve; " a rakodás nem megfelelő, számolhatatlan, balesetveszélyes; " nem a megállapodott paraméterekkel bír a termék (pl.: kevesebb lapszám, eltérő méret, … stb.)

 

5. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA, ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSE

5.1 A Főnix-Irodaszer Kft. a leszállított áru tulajdonjogát minden esetben fenntartja az áru ellenértékének maradéktalan megfizetéséig, illetőleg mindaddig, amíg a vevővel szemben bármilyen követelése áll fenn, ideértve a késedelmi kamatot és behajtási költségeket is. Előbbiek alapján a vevő nem jogosult a tulajdonjogi korlátozás alá eső termékeket megterhelni.

5.2 Amennyiben a vevő lejárt és nem lejárt tartozása meghaladja a vevőnek a külön megállapodásban rögzített hitelkeretét, úgy a Főnix-Irodaszer Kft. jogosult felfüggeszteni a további szállításokat az ellenérték maradéktalan megfizetéséig.

 

6. TRANSZPORTKÁROK, REKLAMÁCIÓ

6.1 Amennyiben a vevő a ragasztószalag sérülését észleli, úgy a Főnix-Irodaszer Kft. megbízottjától köteles írásbeli igazolást kérni. A Főnix-Irodaszer Kft. kizárólag abban az esetben tud kárigénnyel fellépni a logisztikai céggel szemben - és a vevőnek új, hibátlan árut küldeni - amennyiben írásbeli tájékoztatást kap a vevőtől a káreseményről.

6.2 A leszállított áru rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiba vagy hiányosság esetén a vevő nem jogosult az áru átvételét megtagadni, illetőleg előbbiekre való hivatkozással az áru ellenértékének kifizetését megtagadni. Az áru átvételével a kárveszély az áru tekintetében a Főnix-Irodaszer Kft.-ről vagy szállítmányozó partneréről átszáll a vevőre.

6.3 Avevő minőségi, mennyiségi eltérés miatti reklamációját a Főnix-Irodaszer Kft. csak a sértetlen, ragasztószalaggal lezárt, a szállítmányozótól sérülésmentesen átvett küldemények esetén, azok tételes átvételekori tapasztalás esetén tud elfogadni az áru kézhezvételétől számított három munkanapon belül megküldött írásos jegyzőkönyv és a számla másolatának csatolása mellett. 6.4 A tételesen átadott és átvett szállításokat követően a Főnix-Irodaszer  Kft. mennyiségi és minőségi reklamációt nem fogad el.

6.5 A leszállított árura vonatkozó jótállás időtartama - egyes tartós fogyasztási cikkek esetén - egy év, amelynek kezdő időpontja az áru vevő általi átvételével kezdődik. A vevő a jótállási igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A jótállás jelen ÁSZF-ben nem említett további szabályait az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet tartalmazza.

 

7. ÁRAK, ÁRVÁLTOZÁS

7.1 A számlázás az érvényben lévő árlista alapján, a mindenkori szortiment kedvezmények figyelembevételével történik. A szerződéses ár a rendelés visszaigazolásban szereplő illetve a vásárlás előtt visszaigazolt ár.

7.2 A vevő által elfogadott árváltoztatás esetén a vevő által az új árjegyzék hatályba lépése előtt rendelt áruk ellenértéke a rendelés leadásának időpontjában érvényes árjegyzék szerinti árak figyelembevételével kerül számlázásra.

7.3 A Főnix-Irodaszer Kft. az árváltozás jogát fenntartja.

7.4 A Főnix-Irodaszer Kft. on-line rendszerébe kizárólag regisztrációt követően jelszóval rendelkező vevő léphet be. A vevő teljes és kizárólagos felelősséggel tartozik a regisztráció eredményeképpen kapott jelszó kezeléséért, a vevőt teljes körű helytállási kötelezettség terheli a jelszóhoz hozzáférő bármely személy tevékenységéből eredő károkért. A Főnix-Irodaszer Kft. nem felel az olyan károkért, amelyek a jelszó illetéktelen használatából eredően keletkeztek akár a vevőnél, akár más harmadik személynél.

 

8. REKLAMÁCIÓ, VISSZÁRU

8.1 Megrendeléstől eltérő szállításokra vonatkozó reklamációkat a Főnix-Irodaszer Kft. csak az írásban, e-mailen leadott megrendelésre fogadja el. Az írásban leadott megrendelésekre vonatkozó jogos – a Főnix-Irodaszer Kft. munkatársainak hibájából esetlegesen bekövetkezett (hibás árukiadás, téves számlázás, téves kiírás, hibás termékek) - reklamáció esetén a Főnix-Irodaszer  Kft. a teljes vételárat a vevő részére a reklamáció kézhezvételétől számított harminc napon belül visszafizeti. A telefonon leadott megrendelések esetén a reklamációt a Főnix-Irodaszer Kft. a visszárukra vonatkozó szabályok szerint bírálja el. Megrendeléstől eltérő szállításra vonatkozó reklamációs igényét a vevő köteles a számla kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül jelezni a Főnix-Irodaszer  Kft. weboldaláról (www.fonixirodaszer.hu) letölthető "Reklamációs és visszáru adatlap" kitöltött példányának megküldésével.

8.2 A vevő visszáru iránti kérelmét a Főnix-Irodaszer Kft. weboldaláról (www.fonixirodaszer.hu) letölthető "Reklamációs és visszáru adatlap" kitöltött példányának megküldésével nyújthatja be a Főnix-Irodaszer Kft -hez. Az olyan visszárura szánt készleteket, amelyek nem a Főnix-Irodaszer Kft. hibájából kerülnének visszáruzásra, azaz a vevőnél felhalmozódott árutöbblet, valamint esetlegesen feleslegessé vált megrendelések, stb. és megvásárlásuktól számítva még nem telt el három hónap, minimum 10%-os értéklevonással kerülhetnek visszavételre. Visszáru engedélyezése esetén csak az áru ellenértékének levásárlására, vagy értékazonos cseréjére van lehetőség. Visszárut a Főnix-Irodaszer Kft. kizárólag bontatlan, sértetlen, gyűjtő egységcsomagban és újraértékesíthető állapotban fogad el. Az egyedileg rendelt vagy szezonális cikkek visszáruzására nincs lehetőség.

8.3 A vevő jogosult az áru mennyiségi átvételét követő nyolc munkanapon belül, az átvett áru hiánytalan és hibátlan állapotban, sértetlen, eredeti csomagolásban történő visszaszolgáltatása mellett a szerződéstől elállni. A visszaszolgáltatás költségei a vevőt terhelik. A fentiek szerint gyakorolt elállás esetén a Főnix-Irodaszer  Kft. a megfizetett vételárat - az elállással kapcsolatosan felmerült, őt megillető költségeivel csökkentve - az elállástól számított harminc napon belül a vevő részére visszafizeti. Szerzői jogi védelem alatt álló termékek (hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver) esetén, amennyiben a vevő a termék eredeti csomagolását már felbontotta, úgy nem jogosult az elállási jogát gyakorolni. Szintén nem jogosult a vevő az elállási jog gyakorlására a vevő személyéhez kötött, illetőleg a vevő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére előállított, megrendelt termékek esetén.

8.4 A vevői reklamációk jogosságát, a visszáruk engedélyezhetőségét és az elállás megfelelőségét a Főnix-Irodaszer Kft. ügyvezetője bírálja el az adott adatlap beérkezésétől számított három munkanapon belül. A visszáruk a következő vevői szállítással egyidejűleg kerülnek rendezésre. A hiányosan kitöltött, olvashatatlan, értelmezhetetlen formanyomtatványok nem kerülnek elbírálására. Megfelelően kitöltött és a Főnix-Irodaszer Kft. engedélyező aláírásával ellátott formanyomtatvány hiányában a logisztikai cégek az árut nem szállítják vissza, illetőleg visszáruként a Főnix-Irodaszer Kft. telephelyére közvetlenül visszaszállított áruk nem kerülnek átvételre.

 

9. VITÁS KÉRDÉSEK, ALKALMAZANDÓ JOG

9.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek megjelenésétől kezdve a korábbiak érvényüket vesztik. Amennyiben az ÁSZF bizonyos részei érvénytelennek bizonyulnának, az az egész ÁSZF érvényességét nem érinti, az érvénytelen rész helyébe a vonatkozó jogszabályi rendelkezések lépnek.

9.2 A vevő a regisztrációt követően bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és elfogadja.

9.3 A jelen jogviszonnyal kapcsolatosan a felek tudomására jutott valamennyi tény, adat, információ üzleti titoknak minősül. Ezen kötelezettség megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és a Főnix-Irodaszer Kft. jogosult a titoksértésből eredő kárainak a számlákból történő levonás (kompenzálás/beszámítás) útján való érvényesítésére, illetőleg ha kiegyenlítetlen számla nincs, úgy a vevő az kártérítés összegét a Főnix-Irodaszer Kft. felszólítását követő nyolc napon belül köteles a Főnix-Irodaszer Kft. részére átutalni.

9.4 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitájukat elsősorban békés úton, egyeztetéssel kívánják megoldani. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, akkor értékhatártól függően kikötik a Szegedi Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét és annak döntését magukra nézve kötelezőnek, és végrehajtandónak ismerik el.

9.5 A felek között létrejött szerződés nyelve a magyar, illetőleg a felek közötti szerződéses jogviszonyban a magyar jog szabályai, elsődlegesen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.

Keresés
Kosaram
Vásárláshoz kérjük, jelentkezzen be
Top Termékek
Másolópapír, A4, 80 g, VICTORIA "Balance Energy" Másolópapír, A4, 80 g, VICTORIA "Balance Energy"
Árak megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be!
Másolópapír, A4, 80 g, BALLET "Universal" Másolópapír, A4, 80 g, BALLET "Universal"
Árak megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be!
Tűzőkapocs, 24/6, VICTORIA Tűzőkapocs, 24/6, VICTORIA
Árak megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be!
Grafitceruza, HB, háromszögletű, FABER-CASTELL "Grip 2001" Grafitceruza, HB, háromszögletű, FABER-CASTELL "Grip 2001"
Árak megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be!
Tartós tej, visszazárható dobozban, 1,5%, 1 l, MIZO Tartós tej, visszazárható dobozban, 1,5%, 1 l, MIZO
Árak megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be!